Thứ năm, 30 Tháng mười một, 2023
  • TRIỂN LÃM "HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI" 2023-11-15 08:00:00 - 2023-11-30 17:00:00 Địa điểm : Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn. Đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người thầy kính...
    TRIỂN LÃM